Definicije projektnih nalog

V okviru predmeta in obveznosti kliničnih vaj študent opravi 5 projektnih nalog. Za projektno delo je v povprečju predvidenih 67,5 ur dela študenta, kar obsega 30 kontaktnih ur po urniku in 37,5 h samostojnega dela študenta.

Pozitivno opravljene projektne naloge v okviru vaj so pogoj za pristop k izpitu. Študent pozitivno opravi KV, če je njegova ocena vsake projektne naloge vsaj 30 % in skupna ocena vseh PN vsaj 50%. Vaje veljajo naslednji 2 leti. Ocena KV tvori 50% ocene predmeta.

Vse projektne naloge morajo biti opremljene z vsemi uporabljenimi viri, kar vključuje povezave do uporabljenih aplikacij oz. programske opreme ter po APA 7 standardu navedene vsebinske vire. Za vsa gradiva (lastna in tuja) morajo biti opredeljene licence.

Projektna naloga 1: Spletna objava v sodelovalnem okolju in komunikacija z LLM [10 T]

Študent izbere poljubno temo iz učnega načrta za računalništvo. Sestavine učnega načrta uporabi za pripravo načrta projektne naloge. Za pripravo načrta obravnave vsebine enega učnega sklopa iz UN študent uporabi poljuben generativni model, v komunikacij s katerim si pomaga pri ustvarjanju operativnih učnih ciljev, izbiri smiselne programske opreme oz. aplikacij, zapisu navodil za izvedbo aktivnosti, s katerimi bodo učenci usvajali učne cilje in pripravi preverjanja znanja, s katerim bo učitelj preveril znanje učencev.

Študent objavi načrt obravnave vsebine z vsemi zahtevanimi elementi ter celoten pogovor z generativnim modelom.  Vrednoti pozitivne in negativne vidike komunikacije in uporabe generativnih modelov ter vrednotenje objavi kot evalvacijo v skupnem sodelovalnem okolju.

Dif1: Objava vključuje besedilo, slike, licence (ne nujno strojno berljive), kategorije, oznake, aktivne povezave. Komunikacija z generativnim modelom je enostavna in vključuje enostavne strategije snovanja pozivov. Opravljena je enostavna evalvacija (ki ni globoko argumentirana ali pojasnjena) v besedilni obliki. Pri evalvaciji študent uporabi manj zanesljive ali manj relevantne vire. [do 6 T]

Dif2: Objava vključuje besedilo, slike, strojno berljive licence, kategorije, oznake, aktivne povezave. Komunikacija z generativnim modelom vključuje poleg enostavnih tudi nekatere zahtevnejše strategije snovanja pozivov. Opravljena je evalvacija, v kateri so pozitivni in negativni vidiki rabe generativnih modelov ustrezno argumentirani v besedilni in slikovni obliki. Pri evalvaciji študent uporabi zanesljive in relevantne vire. [do 8 T]

Dif3: Objava vključuje besedilo, slike, strojno berljive licence, kategorije, oznake, aktivne povezave. Komunikacija z generativnim modelom vključuje poleg enostavnih tudi mnoge zahtevnejše strategije snovanja pozivov. Iz komunikacije je razvidno, da je študent preverjal strokovno korektnost in o tem komuniciral tudi z generativnim modelom. Opravljena je kompleksna evalvacija, v kateri so pozitivni in negativni vidiki rabe generativnim modelom ustrezno argumentirani v slikovni, zvočni in video obliki. Pri evalvaciji študent uporabi večje število visoko strokovnih, zanesljivih in relevantnih virov. [do 10 T]


Projektna naloga 2: Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja [10 T]

Študent pripravi učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja s pomočjo vsaj dveh izbranih aplikacij ali iger. Učno gradivo naj bo v obsegu dveh šolskih ur. V nalogi študent zapiše operativne učne cilje (izhajajoč iz splošnih ciljev v UN), pripravi gradivo z razlago učne snovi, navodila za delo in izvedbo aktivnosti ter preverjanje znanja z rešitvami v obliki učnega lista.

Dif1:. Objava vključuje učno gradivo za dve šolski uri. Opredeljeni so operativni učni cilji. Uporabljeni sta dve različni aplikaciji ali igri za usvajanje računalniškega mišljenja. Razlaga učne snovi je podana v pisni obliki. Podana so osnovna navodila za delo in izvedbo učnih ur v razredu. Vključen je učni list (v primeru izvedbe kot blok ure) oz. dva učna lista (v primeru dveh ločenih ur) z nalogami, ki na različnih kognitivnih ravneh preverjajo znanje učencev. Preverjanje znanja je usklajeno z učnimi cilji. Podane so rešitve nalog. [do 6 T]

Dif2:. Objava vključuje učno gradivo za dve šolski uri. Opredeljeni so operativni učni cilji. Uporabljeni sta vsaj dve različni aplikaciji ali igri za usvajanje računalniškega mišljenja. Razlaga učne snovi je podana v pisni in slikovni obliki. Podana so strukturirana in natančna navodila za delo in izvedbo učnih ur v razredu. Navodila vsebujejo tudi časovni potek učne ure. Vključen je učni list (v primeru izvedbe kot blok ure) oz. dva učna lista (v primeru dveh ločenih ur) z nalogami, ki na različnih kognitivnih ravneh preverjajo znanje učencev. Preverjanje znanja je usklajeno z učnimi cilji. Podane so rešitve nalog. [do 8 T]

Dif3: Objava vključuje učno gradivo za dve šolski uri. Opredeljeni so operativni učni cilji. Uporabljeni sta vsaj dve različni aplikaciji ali igri za usvajanje računalniškega mišljenja. Razlaga učne snovi je podana v obliki izobraževalnega videoposnetka. Podana so strukturirana in natančna navodila za delo in izvedbo učnih ur v razredu. Navodila vsebujejo tudi natančen časovni potek učne ure. Vključen je učni list (v primeru izvedbe kot blok ure) oz. dva učna lista (v primeru dveh ločenih ur) z nalogami, ki na različnih kognitivnih ravneh preverjajo znanje učencev. Preverjanje znanja je usklajeno z učnimi cilji. Podane so rešitve nalog. [do 10 T]


Projektna naloga 3: Obravnava izbrane programske opreme oz. aplikacij za poučevanje v 3. triletju OŠ [10 T]

Študent pripravi in objavi prispevek v skupnem sodelovalnem okolju. V prispevku preuči in ovrednoti izbrano programsko opremo ali aplikacije za določeno področje dela, kot na primer: področje grafike, področje spletnih okolij, področje, zvoka, videa, predstavitev, spletne objave (izhajajoč iz UN). Za vrednotenje uporabi podan obrazec, ki ga izpolni in objavi. Poleg tega zapiše vrednotenje PO.

Študent pripravi večpredstavno učno gradivo za usvajanje digitalnih kompetenc za učence 3. triletja. Učno gradivo vsebuje avtorske slikovne, zvočne in video vire.

Dif1: Objava vključuje besedilo, slike, galerije, licence (ne nujno strojno berljive), kategorije, oznake, aktivne povezave. Študent opravi enostavno vrednotenje. Študent pripravi enostavne slikovne, zvočne in video vire. [do 6 T]

Dif2: Objava poleg tega, kar je zapisano v Dif1 vključuje še avtorski video posnetek s prikazom in razlago izbranih PO oz. aplikacij. Študent opravi poglobljeno vrednotenje. Študent pripravi slikovne, zvočne in video vire, ki sledijo smernicam za pripravo le teh in so smiselno urejeni (obdelani) z osnovnimi tehnikami urejanja slik, zvoka in videa. [do 8 T]

Dif3: Objava poleg tega,kar je navedeno v Dif1 in Dif2, vključuje še primerjavo in vrednotenje izbrane PO oz. aplikacij. Študent opravi poglobljeno vrednotenje. Študent pripravi slikovne, zvočne in video vire, ki sledijo smernicam za pripravo le teh in so smiselno urejeni (obdelani) z zahtevnejšimi tehnikami urejanja slik, zvoka in videa.  [do 10 T]


Projektna naloga 4: Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije [10 T]

Študent izbere poljuben učni sklop iz UN za 2. ali 3. triletje (v obsegu vsaj 3-4 učnih ur). Zapiše operativne učne cilje učnih enot učnega sklopa. Uporabi h5p in še vsaj 2 aplikaciji ter pripravi preverjanje znanja. Preverjanje znanja vključuje naloge, ki preverjajo znanje na različnih kognitivnih ravneh zahtevnosti. V objavi vdelano prikaže preverjanje znanja za posamezno učno enoto učnega sklopa.

Dif1: Zapisani so ustrezni operativni učni cilji za izbran učni sklop. S h5p in še vsaj dvema aplikacijama je ustvarjeno preverjanje znanja za vsako učno enoto, tako da je pokrita večina učnih ciljev. Pri tem so uporabljeni tehnično manj zahtevni tipi nalog. Ustrezno so realizirane vsaj naloge nižje kognitivne zahtevnosti. Izkoriščene so osnovne tehnične zmogljivosti, ki jih funkcionalnost nalog ponuja. Vsa preverjanja znanja so objavljena v prispevku/prispevkih bodisi v obliki povezave ali vdelave. [do 6 T]

Dif2: Zapisani so ustrezni operativni učni cilji za izbran učni sklop. S h5p in še vsaj dvema aplikacijama je ustvarjeno preverjanje znanja za vsako učno enoto, tako da je pokrita večina učnih ciljev. Uporabljene so tehnično srednje zahtevni tipi nalog. Ustrezno so realizirane kognitivno raznolike naloge. Izkoriščene so nekatere zahtevnejše tehnične zmogljivosti, ki jih funkcionalnost nalog ponuja. Vsa preverjanja so vdelano objavljena v prispevku/prispevkih. [do 8 T]

Dif3:  Zapisani so ustrezni operativni učni cilji za izbran učni sklop. S h5p in še vsaj dvema aplikacijama je ustvarjeno preverjanje znanja za vsako učno enoto, tako da je pokrita večina učnih ciljev. Uporabljeni so tudi tehnično najzahtevnejši tipi nalog. Ustrezno so realizirane kognitivno raznolike naloge. Izkoriščene so vse tehnične zmogljivosti, ki jih funkcionalnost nalog ponuja. Vsa preverjanja znanja so vdelano objavljena v prispevku/prispevkih. [do 10 T]


Projektna naloga 5: Izvedba polstrukturiranega intervjuja z ROID [10 T]

Študent posname intervju (vsaj v zvočni obliki) z ROID na poljubni šoli. Analizo intervjuja objavi kot spletno objavo. V intervjuju pridobi podatke na podlagi polstrukturiranega vprašalnika, ki ga predhodno sestavimo v okviru LV. Vsi študenti uporabijo enak vprašalnik, ki ga lahko pri izvedbi intervjuja dopolnijo s podvprašanji. Namen izvedbe intervjuja je seznanitev z delovnimi nalogami in obveznostmi, ki jih ima ROID na šoli. Ker delovne naloge ROID niso zakonsko opredeljene, se od šole do šole le-te bistveno razlikujejo.

Dif1: Posnet je zvočni posnetek intervjuja. Objavljen je prepis intervjuja. V intervjuju so odgovori izključno ali skoraj izključno na pred-pripravljena vprašanja. Opravljena je smiselna osnovna analiza intervjuja. [do 6 T]

Dif2: Posnet in objavljen je zvočni posnetek intervjuja. V intervju je bilo vključenih nekaj zanimivih podvprašanj, ki so obogatila razumevanje obravnavane tematike. Opravljena je smiselna analiza intervjuja. [do 8 T]

Dif3:  Posnet in objavljen je kakovosten zvočni ali video posnetek intervjuja. V intervjuju je vključenih mnogo zanimivih podvprašanj, ki so poglobila razumevanje obravnavane tematike. Opravljena je kompleksna analiza intervjuja s smiselnimi povzetki in zaključki. [do 10 T]


*Diferenciacija

Projektne naloge so diferencirane in študentom omogočajo, da jih opravljajo na različnih ravneh zahtevnosti. Zahtevnost izberejo sami in jo ustrezno označijo.

Diferenciacija je označena na naslednji način:

  • Dif1: naloga osnovne zahtevnosti, ki vključuje minimalne učne cilje. S to nalogo lahko študent doseže največ 60 % točk.
  • Dif2: naloga srednje zahtevnosti, ki vključuje minimalne in temeljne učne cilje. S to nalogo lahko študent doseže največ 80 % točk.
  • Dif3: naloga višje zahtevnosti, ki poleg minimalnih in temeljnih ciljev vključuje tudi zahtevnejše učne cilje. S to nalogo lahko študent doseže 100 % točk.
(Skupno 624 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost