Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Umestitev v predmet, razred: UBE in LUM, 7. razred.

Operativni učni cilji UBE:

 • učenci znajo izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu,
 • učenci znajo v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz,
 • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati.

Operativni učni cilji LUM:

 • učenci spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi (pojma: kompozicija in vrste kompozicij)
 • učenci spoznajo likovna dela nacionalne in mednarodne kulturne dediščine,
 • učenci razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del.

Metode in oblike dela:

 • frontalna učna oblika, delo v parih,
 • učna metoda razlage, učna metoda raziskovanja, učna metoda pisnih del.

Opis aktivnosti in nalog za realizacijo učnih ciljev

Učenci so že predhodno pri izbirnem predmetu računalništvo UBE spoznali in vadili uporabo orodja Microsoft Word, zato ga pri tej uri samostojno uporabljajo, učitelj računalništva jim le nudi podporo in pomoč.

Na začetku ure učitelj likovne umetnosti razloži, kaj vse je potrebno, da se lahko opiše neko likovno delo. Opis naj bi bil sestavljen iz:

 • osnovnih podatkov – kdo je avtor, čas nastanka, kje se delo hrani danes in kje je bilo v preteklosti,
 • fizičnih lastnosti – zvrst (slikarstvo, kiparstvo ali arhitektura), material, tehnika, dimenzije,
 • oblikovnih razčlenitev – temeljne prvine, likovne spremenljivke, kompozicija,
 • vsebinskih razčlenitev – pomen in tema dela.

Učitelj ponovi katere so temeljne prvine (točka, linija, svetlo-temno, prostor, oblika, barva) in ponovi katere so likovne spremenljivke. Uvede tudi novo učno snov in razloži kaj je kompozicija in kakšne vrste kompozicij obstajajo ter jih opiše (simetrična ali asimetrična, krožna, diagonalna, prosta, navpična, vodoravna, trikotna).

Učenci se razdelijo v pare in si izberejo likovno delo, ki ga želijo opisati s seznama podanih del. Seznam naredi učitelj likovne, sama pa sem naredila približen seznam: Ivana Kobilca – Poletje, Matija Jama – Kolo, Ivan Grohar – Sejalec, Mihael Stroj – Luiza Pesjak, rojena Crobath, Jože Plečnik – Narodna in univerzitetna knjižnica, Jože Plečnik – Letno gledališče Križanke, Francesco Robba – Robbov vodnjak, Edvard Munch – Krik, Leonardo Da Vinci – Mona Liza, Bonanno Pisano – Poševni stolp v Pisi, Frédéric Auguste Bartholdi – Kip svobode, Jørn Utzon – Sydneyjska opera, Michelangelo – David, … Učenci lahko predlagajo tudi svoje ideje, ki jih mora odobriti učitelj.

Učitelj računalništva (UBE) učencem sporoči v kakšni obliki mora biti napisano besedilo:

 • naslov (ime dela): poljubna pisava, rdeča barva, velikost 18 pt, krepko in ležeče,
 • podnaslovi (osnovni podatki, fizične lastnosti, oblikovne in vsebinske razčlenitve): pisava Times New Roman, črna barva, velikost 14 pt, krepko,
 • besedilo: pisava Times New Roman, črna barva, velikost 12 pt, če želita kaj poudariti lahko besede podčrtata,
 • slike: slike naj bodo vstavljene tako, da jih besedilo obliva in so slike na desni strani.

Učenci začnejo z delom, odprejo Microsoft Word, ustvarijo nov dokument in ga shranijo na OneDrive, ki ga nudi Microsoft 365. To omogoča učencem, da delajo vsak na svojem računalniku in si učenca lahko bolj pomagat med seboj. Informacije iščejo in pridobijo s spleta, saj že znajo biti kritični do virov in jih pravilno uporabljati.

Učenci imajo zelo majhne možnosti, da celotno besedilo napišejo že v preostanku šolske ure. Zato besedilo, če jim ga ne uspe napisati do konca ure, dokončajo doma, s pomočjo oblaka, preko katerega lahko delata oba učenca. To je zelo velika prednost, saj lahko delata istočasno, oba vesta kakšne novosti se zgodijo in si ne rabita pošiljati besedila kot priloge v e-pošti. Končano besedilo učenca oddata učiteljema.

Bolj kot ob koncu ure se mi zdi preverjanje znanja smiselno pri naslednji uri. Takrat se izvede še Quizizz in preveri znanje prejšnje ure z vidika likovne umetnosti in z vidika izbirnega predmeta računalništvo.

Orodja, aplikacije in viri, potrebni za realizacijo: Microsoft 365, Microsoft Word, OneDrive, spletni brskalnik.

Preverjanje znanja ob koncu ure: Quizizz

Viri:

Blažko, A. (2020). Vrste kompozicij [Predstavitev]. https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/2358015/course/section/483105/7.%20r%20vrste%20kompozicij.pdf

F. Kocjančič, N. (2011). Učni načrt – Likovna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

Krajnc, R. (2013). Učni načrt – Računalništvo: neobvezni izbirni predmet. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Rau, P. (2015). Likovna umetnost: i-učbenik za likovno umetnost v gimnazijskem programu. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost