PROJEKTNA NALOGA 1: ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE

Aktivnost je namenjena učencem 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet Računalništvo. Aktivnost sodi v vsebinski sklop Algoritmi.

OPERATIVNI CILJI:

Učenci:

  • razumejo pojem algoritem,
  • sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug,
  • preprosto opravilo predstavijo z algoritmom v simbolni obliki.

POTEK UČNE URE IN NAVODILA ZA UČITELJA:

UVODNI DEL UČNE URE (10 minut):

Učitelj na tablo nariše / projecira zemljevid s skritim zakladom (Priloga 1). Učencem razloži navodila za izvajanje aktivnosti. Cilj aktivnosti je, da gusarja s premikanjem gor, dol, naprej in nazaj pripeljejo do skrinje z zakladom. Ob tem morajo biti učenci pozorni, da se izogibajo drugim sličicam na zemljevidu (morski psi, valovi, ladje, …). Poleg zemljevida učitelj pripravi tudi puščice (Priloga 1), s katerimi bodo učenci postavili zaporedje ukazov. 

Navodila za izvajanje uvodne aktivnosti:

Pred vami je zemljevid s skritim zakladom. Vaša naloga je, da gusarju iz levega zgornjega kota pomagate najti pot do zaklada, ki se nahaja v spodnjem desnem delu zemljevida. Pri tem bodite pozorni na to, da se morate polj, na katerih so morski psi, valovi, ladje, … , izogibati in na njih ne smete stopiti. Premikate se lahko s pomočjo priloženih puščic. Ena puščica pomeni premik za en kvadratek.

OSREDNJI DEL UČNE URE (20 minut):

Na podlagi uvodne aktivnosti (iskanje poti do zaklada) učitelj predstavi pojem algoritem in z njim povezane pojme (ukaz, problem, postopek) . Učitelj pove definicijo algoritma (ALGORITEM je končno zaporedje ukazov, s katerimi, če jim sledimo v določenem vrstnem redu, opravimo nalogo.) in jo obrazloži s primerom iz uvodne aktivnosti (če je potrebno, pove še več primerov in s tem učencem omogoči boljše razumevanje pojma, npr. recept za pripravo določene jedi, pot v šolo, …). Učenci povedo še kakšen svoj primer (s tem učitelj preveri razumevanje pojma). 

Po definiranju pojma, učitelj učencem razdeli tablične računalnike in jim predstavi aplikacijo LightBot: Code hour (https://lightbot.com). Skupaj nastavijo slovenski jezik in s tem omogočijo boljše razumevanje snovi in nalog tudi tistim učencem, ki jim gre slabše angleščina. Skupaj rešijo 1., 2. in 3. primer iz sklopa Osnove. Ostale primere (4. – 8.) iz tega sklopa učenci rešijo samostojno. Učitelj se tekom reševanja nalog giba med učenci in jim odgovarja na morebitna vprašanja in nejasnosti glede nalog. Sprotno tudi preverja uspešnost učencev. Rešitve vseh stopenj so na voljo v Prilogi 3.

ZAKLJUČEK (15 minut):

Učitelj razdeli učencem delovne liste (Priloga 2) in razloži navodila za reševanje nalog. Učenci začnejo reševati naloge, učitelj pa med tem hodi med učenci, preverja uspešnost učencev in pomaga učencem, ki potrebujejo pomoč ali zgolj kakšen nasvet za reševanje nalog.  Ko učenci rešijo delovni list, sledi preverjanje rešitev delovnega lista in tudi ponovitev. 

Pred koncem ure učitelj skupaj z učenci ponovi ključne podatke, ki so se jih učili v tej učni uri (definicija algoritma, pomen ukaza, …). 

VIRI:

Krajnc, R., Nančovska Šerbec, I., & Žerovnik, A. (2013). Učni načrt, Program osnovna šola, Računalništvo: neobvezni izbirni predmet (1. izd.). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Lightbot Inc. Aplikacija https://lightbot.com

Luštek, A. (2015). Priprava problemsko oblikovanih učnih gradiv za pouk pri predmetu računalništvo v drugem triletju. [Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta]. PeFprints. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3056

PRILOGE:

PROJEKTNA NALOGA 1: ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE © 2022 by  MA is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost