PN3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Izbrala sem si medpredmetno povezavo z zgodovino v 7. razredu osnovne šole.

Medpredmetno povezavo med računalništvom in zgodovino lahko izvedemo v poljubnem razredu tretje triade. Ideja je samostojno/skupinsko raziskovanje določene teme učnega načrta s pomočjo učbenika ter ostalih gradiv.

Učenci bodo uporabili oblačno storitev Office365, podrobneje v programu Word. Zgodovinska tema, ki jo bodo obravnavali bo SREDNJI VEK – OBLIKOVANJE NOVE KULTURNE IN POLITIČNE PODOBE EVROPE.

Operativni cilji – računalništvo

Učenci:

 • Izberejo ustrezen računalniški program in ga zaženejo v grafičnem operacijskem sistemu.
 • v programu izberejo in uporabijo ustrezen ukaz.
 • z urejevalnikom besedil napišejo krajše besedilo in ga oblikujejo.
 • dokument shranijo in ga naložijo v OneDrive.

Operativni cilji -zgodovina

Učenci:

 • razložijo vzroke za razpad rimskega imperija
 • pojasnijo novi politični zemljevid Evrope po preseljevanju ljudstev
 • opišejo značilnosti karolinške države
 • opišejo glavne značilnosti razvoja Karantanije
 • analizirajo pomen oblikovanja prvih slovanskih državnih tvorb v Vzhodnih Alpah
 • razložijo značilnosti stanovske družbe in države kot posledice naturalnega gospodarstva
 • razložijo položaj slovenskih dežel v okviru rimsko-nemškega cesarstva
 • pojasnijo temeljne značilnosti iz življenja srednjeveških stanov (plemiči, kmetje).

Učne metode

 • Učna metoda razlage
 • Učna metoda dela z besedilom
 • Učna metoda pogovora
 • Učna metoda praktičnih del

Učne oblike

 • Frontalna – razlaga navodil, predstavitev ciljev, uvodna motivacija
 • Skupinska – iskanje podatkov ter izdelava pisnih izdelkov v skupinah

Aktivnost

Učitelj računalništva ter zgodovine se dogovorita za medpredmetno sodelovanje (vsaj 3 šolske ure).

Učitelj računalništva na podlagi predhodno zapisanega kratkega besedila predstavi delo v Wordu:

 • menjava fonta, barve in velikosti pisave
 • krepka pisava, poševnost črk, podčrtanost in prečrtanost črk
 • poravnanost besedila (leva, desna, sredinska in obojestranska poravnava)
 • razmik med vrsticami

Po razlagi uporabe Worda, učitelj zgodovine vsaki skupini razdeli posamezno temo, ki se nanaša na zgornje cilje (teme zapisane spodaj).

Učenci začnejo z iskanjem informacij po učbeniku ali spletu. Učencem je dovoljena tudi uporaba gradiv iz šolske knjižnice. Učitelj zgodovine hodi med klopmi ter razjasnjuje nejasnosti na podlagi zgodovinske teme. Učitelj računalništva hodi med klopmi ter pomaga učencem z oblikovanjem Word dokumenta.

Po dobrih dveh šolskih urah bi moralo večino učencev z delom zaključiti, saj so teme kratke (v primeru, da niso zaključili jih pozovite naj delo zaključijo doma). Učenci naj dokument shranijo pod imenom skupina_”številka teme”. Učitelj računalništva na koncu učencem pokaže, kako dokument naložijo v OneDrive ter ga dajo v skupno rabo s svojimi sošolci ter učiteljema (to učenci vzporedno z učiteljevim prikazom tudi storijo).

Učenci aktivnost zaključijo s kvizom, ki preveri njihovo znanje o uporabi programa Word.
V naslednjih učnih urah zgodovine, učenci pred razredom predstavijo svojo temo. Kasneje pa bi na podlagi teh tem, ki so jih sami raziskovali pisali pisni preizkus znanja pri predmetu zgodovina.

Teme

 1. Predstavite vzroke za razpad rimskega imperija
 2. Predstavite ter pojasnite novi politični zemljevid Evrope po preseljevanju ljudstev.
 3. Opišite značilnosti karolinške države.
 4. Opišite značilnosti razvoja Karantanije.
 5. Analizirajte pomen oblikovanja prvih slovanskih državnih tvorb v Vzhodnih Alpah.
 6. Razložite značilnosti stanovske družbe in države kot posledice naturalnega gospodarstva.
 7. Razložite položaj slovenskih dežel v okviru rimsko-nemškega cesarstva.
 8. Pojasnite temeljne značilnosti življenja srednjeveških stanov.

Navodila za aktivnost

Glede na izbrano/določeno temo izdelajte Wordov dokument. Informacije iščite v učbeniku, v knjižnici ter na spletu. Bodite kritični do informacij, ki jih najdete.

Pri tem upoštevajte navodila za oblikovanje besedila:

 • pisava: Times New Roman
 • barva pisave: črna
 • velikost pisave: 12pt
 • naslov besedila: pisava: Times New Roman; velikost: 16pt, barva pisave: rdeča; poravnava: sredinska
 • razmik med vrsticami: 1,5
 • poravnava besedila: obojestranska

Na koncu dokument shranite pod imenom skupina_”številka teme”, naložite na OneDrive ter ga dajte v skupno rabo s svojimi sošolci ter učiteljema.

Orodja ter aplikacije potrebne za izvedbo:

Viri:

Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija] (1. natis). Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Kunaver, V. (2011). Učni načrt, Program osnovna šola, Zgodovina (1. izd.). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_zgodovina.pdf

Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku © 2022 by Tina Semič is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost